صلح چیست؟
بخش: گفتگوها
مدت: 00:13:11
تاریخ: شنبه, 03 مهر 1389
2010-09-24
در ادامه ی این گفتگو عنوان می شودکه صلح فقط عدم ارتباط نیست بلکه صلح عبارت است از تبادل افکار و ذهنیات و محبت متقابل و پذیرفتن یکدگر.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
نظریه سیستم ها و صلح...