درباره ما

هدف از تهيّه و ارائه برنامه‌هاى تلویزیونی آئین بهائی ارائه اطلاعات صحيح و دقيق در باره اصول اعتقادى و باورهاى اين آئين، رفع سوء تفاهمات موجود  در مورد ديانت بهائى، و تحکيم  پايه‌هاى مهر و دوستى ميان ايرانيان و فارسی زبانان سراسر جهان در جهت تحقق وحدت عالم انسانى است.

در متجاوز از16۰ سالى که از آغاز پیدایش آئين  جهانى بهائی  ميگذرد، اشاعه اطلاعات غلط و ناروا مانع از شناخت درست این آئين شده است، آئينى که به همه اديان احترام ميگذارد و همه فرستادگان خدا را بعنوان پيامبران بر حق الهى پرستش ميکند و هدف غائى اش استقرار عدالت، برابرى و صلح جهانى است.

امروزه  هموطنان عزیزمان و بطور کلی فارسی زبانان جهان ، چه در وطن عزیزمان ایران و یا  در هر کشورى که ساکن هستند خود را با هموطنان بهائى خويش همسايه و همکار و همنشين می بینند. جوّ باز فکرى و آزاد انديشى درک حقايق را امکان پذير ساخته است. آنان دريافته اند که بهائيان نه تنها  جهان و جهانيان را دوست ميدارند بلکه عاشق هر وجب از خاک پاک ايرانند، و نه تنها با سرافرازى و افتخار از زادگاهشان ياد ميکنند بلکه همّشان را مصروف اعتلاء و سربلندى آن مرز و بوم میسازند. آنان آگاه شده اند که بهائيان مرامشان صلح جوئى، هدفشان خدمت به نوع بشر، مسلکشان صداقت، امانت و پاکدامنى، و مبناى اعتقادى شان  یگانگی نوع بشر و وحدت اديان الهى است. برخى به پرس و جو پرداختند، و برخى به تحقيق. يکى از پيامدهاى اين تحول، تأسيس برنامه های تلویزیونی آئین بهائی بود.

برنامه های تلویزیونی آئین بهائی می کوشند  تا با پخش گزارشها، میز گردها، مصاحبه ها و گفتگوها با پژوهشگران و اند یشمندان از جامعه بهائی و یا دوستان جامعه بهائی و همینطور افراد  گوناگون دیدگاه های متنوع را مطرح ساخته از جهان فردا بگویند. جهانی که در نتیجه رشد معنوی و روحانی انسان ها، میتواند جایگاه صلح و عدالت و بستر رشد و پیشرفت تمدن آینده انسان باشد.